Granty 2012

Číslo projektuNázev projektuŘešitel / doba řešení

NT 13299-4 Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu MUDr. M. Haluzík, DrSc. 1.LF UK
RÚ jako spolupříjemce, spoluřešitel:
doc. MUDr. L.Šenolt, Ph.D.
1.4.2012 – 31.12.2015
NT 13696-4 Využití analýzy visfatinu ke studiu prediktivního významu a účinnosti farmakologické intervence u pacientů s revmatoidní artritidou Ing. Hana Hulejová
1.4.2012 – 31.12.2015
NT 13698-4 Metastasin (S100A4): nový cytokin a jeho role při destrukci kloubu u revmatoidní artritidy Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.
1.4.2012 – 31.12.2015
1.4.2012 – 31.12.2015
NT 13699-4 Regulace exprese HSP70  genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy. RNDr.P.Novota, Ph.D.
1.4.12 – 31.12.15
NT 13707 -4 Dynamické hodnocení nových laboratorních ukazatelů průběhu systémového lupus erythematodes u kohorty incidentních pacientů ze 2 klinických center. prof. MUDr.J.Vencovský, DrSc.
1.4.12 – 31.12.15

NT 13299-4 Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu

Příjemce: UK 1. lékařská fakulta

Spolupříjemci: Revmatologický ústav, Všeobecná fakultní nemocnice, VŠCHT Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Mikrobiologický ústav AV ČR

Předmětem projektu je objasnění významu jednotlivých subtypů imunokompetentních buněk (makrofágy, lymfocyty aj.) při vzniku a rozvoji subklinického zánětu v tukové tkáni u obezity a diabetes mellitus 2. typu. Projekt se také zaměřuje na identifikaci faktorů podílejících se na vzájemné interakci mezi imunokompetentními buňkami, jejich cirkulujícími prekurzory v krvi a dalšími složkami tukové tkáně (adipocyty). Projekt je založen na podrobné metabolické, hormonální a imunologické charakterizaci pacientů před a po hmotnostní redukci pomocí nízkokalorické diety nebo bariatrické operace. Použity budou moderní cytometrické a molekulárně biologické metody ke stanovení celulárního obsahu podkožní a viscerální tukové tkáně a periferní krve a genové exprese vybraných chemotaktických faktorů. Pomocí metabolické analýzy tukové tkáně a plazmy budou identifikovány nové signální molekuly podílející se na komunikaci mezi imunokompetentními buňkami zejména během metabolicky prospěšné redukce hmotnosti.NT 13696-4 Využití analýzy visfatinu ke studiu prediktivního významu a účinnosti farmakologické intervence u pacientů s revmatoidní artritidou

Přesná úloha visfatinu v průběhu patologických kloubních onemocnění není doposud zcela objasněna. Grantový projekt je zaměřen na zhodnocení podílu visfatinu na imunitní odpovědi v průběhu RA. Pomocí cytometrických metod budou blíže typizovány buňky periferní krve a synoviální tekutiny produkující visfatin. Pomocí genové interference bude sledována intracelulární role visfatinu v těchto buňkách a bude hodnocen vliv farmakologické intervence biologickou léčbou na hladiny visfatinu s cílem blíže charakterizovat visfatin jako potenciální prognostický marker revmatoidní artritidy a dále prostudovat potenciální terapeutické využití jeho inhibice u autoimunitních onemocnění.NT 13698-4 Metastasin (S100A4): nový cytokin a jeho role při destrukci kloubu u revmatoidní artritidy

S100A4 je ve zvýšených hladinách přítomen v plazmě pacientů s chronickým průběhem RA a koreluje s aktivitou onemocnění. Hladiny S100A4 budou měřeny metodou ELISA u pacientů s časnou a etablovanou RA a jeho hladiny v plazmě budou korelovány s laboratorními a klinickými ukazateli onemocnění, především s rentgenovou progresí. Vzhledem k tomu, že se S100A4 může podílet na regulaci některých patofyziologických mechanismů souvisejících s tkáňovým poškozením, bude významná část našeho projektu zaměřena na studium vlivu S100A4 na chondrocyty a osteoblasty, a intracelulární roli S100A4 v monocytech. Pro „in vitro“ experimenty bude využita metoda genových arrays a proteinové detekce. Vliv inhibice S100A4 na zánět synoviální membrány a destrukci kloubu bude studován na experimentálním myším modelu artritidyNT 13699-4 Regulace exprese HSP70 genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy

Autoimunitní onemocnění postihují v moderních zemích přibližně 2% populace. Charakterizuje je destrukce autologní tkáně, která je zprostředkována imunitní reakcí organizmu. Nejdůležitější genetická oblast přispívající k rozvoji autoimunit je hlavní histokompatibilní komplex (MHC). Asociace MHC molekul I. a II. třídy při rozvoji autoimmunity je v současnosti dobře prostudována; vliv MHC genů nepatřících do MHC I. a II. třídy není prozkoumán. V této oblasti MHC jsou, mimo jiné geny důležité pro imunitní odpověď, lokalizovány také tři geny pro protein tepelného šoku (HSP) 70. Geny HSP70 jsou významným způsobem zapojeny do imunitní odpovědi organismu. V předkládané studii budeme na základě pilotní studie pokračovat v analýze změny v expresi tří genů pro HSP70 lokalizovaných v MHC a jejich polymorfismů ve skupinách pacientů s myozitidou. Výsledkem studie bude objasnění vztahu mezi regulací genové exprese HSP70, polymorfismů v těchto genech a rizikem vzniku myozitidy a její závažnosti.NT 13707-4 Dynamické hodnocení nových laboratorních ukazatelů průběhu systémového lupus erythematodes u kohorty incidentních pacientů ze 2 klinických center

1. Incepční kohorta je nezbytným nástrojem výzkumu chronických autoimunitních onemocnění. Založení klinické databáze a strukturovaného skladovaní biologických vzorků (biobanking). 2. Korelace klinických dat dynamické monitorace incepční SLE kohorty s cytokinovým profilem a expresí miRNA může přispět k identifikaci nových biomarkerů a k poznání patogeneze SLE. 3. Změny v sérových hladinách a expresi cytokinů (IL-21, 23, 17, 10, 8, 35, PRL a dalších) a miRNA před a během léčby SLE pomohou s určením skupiny nemocných s možným profitem z nových metod léčby. 4. Detekovat potenciální laboratorní markery sledující aktivitu a klinické manifestace SLE s možným klinickým uplatněním.