Granty 2018

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
NV18-01-00161 Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění Doc.MUDr.M.Vrablík – VFN
RÚ jako spolupříjemce, spoluřešitel: doc. MUDr. M. Tomčík, Ph.D.
01.05.2018- 31.12.2021
NV18-01-00542 Prognostické faktory progrese erozivní osteoartrózy rukou prof. MUDr. Šenolt L. Ph.D.
01.05.2018- 31.12.2021
NV18-05-00394 Studie vztahu mezi střevním mikrobiomem a zvýšeným rizikem chronických zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, osteoporózy a revmatoidní artritidy prof. MUDr. Štěpán J. DrSc.
01.05.2018- 31.12.2021

NV18-01-00161 Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění

Příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice

Spolupříjemce: Revmatologický ústav

Zánět hraje důležitou roli ve všech stádiích tvorby aterosklerotického plátu. Přes 1000 publikací demonstrovalo, že systémový zánět u revmatoidní artritidy a systémového lupus erythematodes je asociován se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem (3-6x oproti zdravé populaci). Tato zásadní problematika však nebyla dostatečně zkoumána u dalších systémových onemocnění pojiva – idiopatických zánětlivých myopatií a systémové sklerodermie. Cílem této průřezové kontrolované prospektivní studie je analýza prevalence subklinické a manifestní aterosklerózy u dostatečně velkých kohort a komplexní zhodnocení vlivu tradičních a netradičních rizikových faktorů (např. systémový zánět, aktivita a délka trvání nemoci, chorobu modifikující léčba) pomocí vybraných parametrů hodnotících subklinickou aterosklerózu, vaskulární funkci, postižení periferních tepen, tělesné složení, viscerální tuk, lipidové spektrum a markery zánětu a aktivity nemoci. Výstupy projektu mohou přispět k identifikaci pacientů vhodných k aplikaci preventivních opatření ke snížení kardiovaskulární morbidity a mortality.NV18-01-00542 Prognostické faktory progrese erozivní osteoartrózy rukou

Osteoartróza (OA) drobných kloubů ruky je časté onemocnění, které postihuje lidi ve středním a vyšším věku. Projevuje se bolestí, ztuhlostí, tuhým zduřením a deformitami interfalangeálních kloubů vedoucích k funkčnímu omezení. Předmětem tohoto projektu je charakterizovat rizikové faktory umožňující stratifikaci pacientů podle erozivního a neerozivního postižení a prognostické faktory vývoje onemocnění během pěti let. Cílem projektu bude studium role zánětlivých změn na muskuloskeletálním ultrazvuku pro hodnocení budoucího rozvoje kloubních erozí. Dále budeme studovat cirkulující biomarkery reflektující zánět, degradaci kloubních struktur a epigenetické změny s potenciálem predikovat strukturální progresi, vývoj deformit a funkční omezení u pacientů s OA drobných kloubů ruky. Předpokládáme, že ultrazvukem determinované zánětlivé projevy, samotné anebo v kombinaci s cirkulujícími biomarkery, mohou usnadnit stratifikaci pacientů podle rizika rozvoje erozí a rychlé progrese onemocnění. Výsledky tohoto projektu mohou v neposlední řadě přispět k bližšímu pochopení patogeneze OA rukou.NV18-05-00394 Studie vztahu mezi střevním mikrobiomem a zvýšeným rizikem chronických zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, osteoporózy a revmatoidní artritidy

U žen v časném období po menopauze je vysoká incidence nástupu osteoporózy a revmatoidní artritidy. Studie má ověřit naši hypotézu, že deficience estrogenů po menopauze mění střevní mikrobiom, a že se změny střevní bariéry významně podílejí na rozvoji chronického zánětu při deficienci estrogenů a na jeho důsledcích, zvýšeném riziku osteoporózy a revmatoidní artritidy. Hormonální terapie může u žen po menopauze upravit funkci střevní bariéry a významně tak ovlivnit rychlost a stupeň úbytku kostní hmoty, ale také upravit skóre aktivity revmatoidní artritidy a progresi tohoto závažného onemocnění. Práce má přispět k hodnocení markerů poruchy střevní bariéry, jejich asociace s projevy chronického zánětu a jejich využití při screeningu a identifikaci žen se zvýšeným rizikem osteoporózy a revmatoidní artritidy a při posuzování účinnosti preventivních opatření při těchto onemocněních.