Stížnosti

Podávání stížností

Všichni zaměstnanci Revmatologického ústavu mají za cíl, aby pacienti, kteří se zde léčí, byli spokojení. Pokud i přesto máte výhrady k poskytnuté službě nebo máte připomínky, můžete nám toto sdělit, v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 372 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.Příjem písemné stížnost

Stížnost můžete podat v písemné podobě, a to do podatelny RÚ, na adrese Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2, PSČ 128 50. Stížnost je možno na podatelnu RÚ doručit jakoukoliv cestou, vč. provozovatelů poštovních či kurýrních služeb, anebo osobně v úředních hodinách podatelny (pracovní dny: 7:30 – 15:00). Bližší údaje o provozu podatelny k nalezení na:
https://www.revma.cz/sekretariat/podatelna/Příjem ústně a telefonicky podané stížnosti

Oprávněnou osobou k přijímání ústních stížností je ředitel RÚ, jeho zástupce a každý vedoucí příslušného pracoviště. Hovoříte-li nebo se dovoláte k osobě, která není oprávněna stížnost přijmout, budete touto osobou poučen o tom, kdo je oprávněn takovouto telefonickou stížnost přijmout a budou Vám sděleny příslušné telefonické kontakty. Oprávněná osoba Vás vyslechne a vyzve k zaslání stížnosti v písemné formě k rukám ředitele RÚ nebo do podatelny RÚ.Příjem elektronicky podané stížnosti

Stížnost můžete podat elektronickou poštou, a to na adresu: podatelna(@)revma.cz. Podáte-li stížnost na jinou elektronickou adresu, než výše uvedenou, bude s takovým podáním přijímající osobou naloženo dle již výše uvedeného postupu.Vyřizování stížností

Šetříme všechny podané stížnosti. Avšak stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní, což znamená, že stěžovatel neobdrží o výsledku šetření písemnou informaci. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů od data přijetí. V odůvodněných případech (např. rozsah šetření) lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.
(výňatek ze Sm-M003/19 Vyřizování stížnosti na postup při poskytování zdravotních služeb a o šetření spokojenosti pacientů).