Stížnosti

Podávání stížností

Všichni zaměstnanci Revmatologického ústavu mají za cíl, aby pacienti, kteří se zde léčí, byli spokojení. Pokud i přesto máte výhrady k poskytnuté službě nebo máte připomínky, můžete nám toto sdělit, v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 372 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.Příjem písemné stížnost

Stížnost můžete podat v písemné podobě, a to do podatelny RÚ, na adrese Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4 Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00. Stížnost je možno na podatelnu RÚ doručit jakoukoliv cestou, vč. provozovatelů poštovních či kurýrních služeb, anebo osobně v úředních hodinách podatelny (pracovní dny: 7:30 – 15:00). Bližší údaje o provozu podatelny k nalezení na:
https://www.revma.cz/sekretariat/podatelna/Příjem ústně a telefonicky podané stížnosti

Oprávněnou osobou k přijímání ústních stížností je ředitel RÚ, jeho zástupce a každý vedoucí příslušného pracoviště. Hovoříte-li nebo se dovoláte k osobě, která není oprávněna stížnost přijmout, budete touto osobou poučen o tom, kdo je oprávněn takovouto telefonickou stížnost přijmout a budou Vám sděleny příslušné telefonické kontakty. Oprávněná osoba Vás vyslechne a vyzve k zaslání stížnosti v písemné formě k rukám ředitele RÚ nebo do podatelny RÚ.Příjem elektronicky podané stížnosti

Stížnost můžete podat elektronickou poštou, a to na adresu: podatelna(@)revma.cz. Podáte-li stížnost na jinou elektronickou adresu, než výše uvedenou, bude s takovým podáním přijímající osobou naloženo dle již výše uvedeného postupu.Vyřizování stížností

Šetříme všechny podané stížnosti. Avšak stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní, což znamená, že stěžovatel neobdrží o výsledku šetření písemnou informaci. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů od data přijetí. V odůvodněných případech (např. rozsah šetření) lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů.
(výňatek ze Sm-M003/19 Vyřizování stížnosti na postup při poskytování zdravotních služeb a o šetření spokojenosti pacientů).