Podatelna

Kontakt

Zprostředkovává příjem a výdej zásilek pro Revmatologický ústav.

Kde se nachází:
Podatelna se nachází ve staré budově, poschodí -1, na konci chodby vlevo hned za Sekretariátem ředitele, č. dveří 2117.

 

E-mail: podatelna(@)revma.cz                    Provozní doba: Po – Pá: 7:30 – 15:00Povinné kontaktní informace

1) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Nové Město, Praha 2 PSČ 128 00

2) úřední hodiny podatelny:

pracovní dny: 7:30 – 15:00

3) elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

podatelna(@)revma.cz

4) identifikátor datové schránky (systém ISDS):

wjqzqtn

5) další možnosti elektronické komunikace:

Jiné možnosti elektronické komunikace RÚ nepřipouští.

6) přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které RÚ v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.
(pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd)

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany RÚ omezena. Pro email je maximální velikost do 50 MB. Omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost zprávy v systému datových schránek je 10 MB.

7) přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB
Velikost podání z hlediska množství dat není ze strany Úřadu nijak omezena.

8) způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, ústav ho vyrozumí.

9) důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Podatelna postupuje v tomto případě podle § 3 vyhlášky MV č. 259/2012 Sb.