Granty 2010

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
NS 10065-4 Ambulance časné artritidy MUDr.H.Mann
1.7.08 – 31.12.11
NS 10593 -3 Mikroarchitektura kosti při onemocnění juvenilní
idiopatickou artritidou – ZRUŠEN PO 1. ROCE ŘEŠENÍ
MUDr.K.Jarošová
1.8.09 – 31.12.11
NS 10614 -3 Prognostický význam adipokinů u revmatoidní artritidy MUDr.L.Šenolt 
1.8.09 – 31.12.11
NS 10618 -3 Vliv polymorfismu genu pro prolaktin a jeho exprese v periferních mononukleárních buňkách na rozvoj autoimunitních chorob – systémového lupusu erythematodes, zánětlivých kloubních chorob MUDr.M.Fojtíková
1.8.09 – 31.12.11
NS 10620 -3 Role proteinu vázajícího mastné kyseliny (FABP4) v patogenezi revmatoidní artritidy a osteoartrózy Mgr.M.Polanská
1.8.09 – 31.12.11

NS 10065-4 Ambulance časné artritidy

1. V ambulanci pro časnou artritidu budou vyšetřeni nemocní s klinicky přítomnou artritidou na doporučení ošetřujícího lékaře do 2 týdnů. Kohorta bude prospektivně sledována, podle předem určeného harmonogramu budou prováděna klinická, laboratorní a zobrazovací vyšetření. Výsledky budou zaznamenávány do elektronického CRF. 2. Celková RNA bude izolována z plné periferní krve, mRNA bude převedena na cDNA a pomocí TaqMan Low Density Array bude detekován expresní profil 90 genů vytypovaných pro možnou významnou úlohu v imunitní zánětlivé reakci. 3. CD11c na monocytech bude měřeno po vymezení populace zánětlivých a rezidentních monocytů (CD14+/CD16dim a CD14+/CD16bright) ve vzorcích získaných na počátku onemocnění a při každé z kontrolních návštěv. 4. Hladiny vybraných S100 proteinů budou stanoveny v séru a/nebo v plazmě pomocí komerčně dostupných ELISA kitů (CircuLex). Měření bude provedeno při zařazení, po 3 měsících a případně po roce.NS 10614 -3 Prognostický význam adipokinů u revmatoidní artritidy

Anotace I: Pacienti s časnou RA budou vyšetřeni a pravidelně sledováni lékaři revmatology. Kromě rutinního laboratorního vyšetření bude na počátku, po 12 a 24 měsících provedeno rtg vyšetření kloubů rukou a nohou. Hladiny vybraných adipokinů budou měřeny na počátku, po 3 a 12 měsících Anotace II: Bude hodnocen vztah vstupních hladin adipokinů k zánětlivému stavu, aktivitě nemoci a strukturální progresi onemocnění Anotace III: Pomocí Taq-Mann Gene Array bude ?in vitro? studován vliv vybraných adipokinů (zejména resistinu) na buňky kloubního kompartmentu (synoviální fibroblasty, chondrocyty a monocyty/makrofágy) s ohledem na genovou expresi cytokinů, adhezivních a apoptotických molekul, enzymů degradujících matrix a ostatních molekul účastnících se patogeneze RA. Anotace IV: Exprese nových adipokinů (např.apelinu) bude hodnocena imunohistochemicky v revmatické synoviální membráně a hyalinní chrupavce. Syntéza proteinů bude analyzována pomocí Western blott a/nebo pomocí průtokového cytometru.NS 10618 -3 - Vliv polymorfismu genu pro prolaktin a jeho exprese v periferních mononukleárních buňkách na rozvoj autoimunitních chorob - systémového lupusu erythematodes, zánětlivých kloubních chorob

1. Expresní studie mRNA prolaktinu v imunitních buňkách (CD14 monocytech) u nemocných SLE, revmatoidní artritidou, psoriasis vulgaris, psoriatickou artritidou a kontrolní skupiny a stanovení korelace genové exprese prolaktinu s rozvojem a aktivitou onemocnění. 2. Imunogenetická studie polymorfismů predispozičních genů pro rozvoj SLE (HLA DRB1, DQB1 a MIC-A), psoriasis vulgaris a psoriatické a revmatoidní artritidy (HLA -C, MIC-A). 3. Testování jednonukleotidového polymorfismu (SNP) -1149G/T mimohypofyzárního promotoru genu pro prolaktin u psoriasis vulgaris, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a SLE.NS 10620-3 Role proteinu vázajícího mastné kyseliny (FABP4) v patogenezi revmatoidní artritidy a osteoartrózy

Anotace I: Periferní krev a synoviální tekutina bude získána od pacientů s revmatoidní artritidou a osteoartrózou. Synoviální membrána a hyalinní chrupavka budou získány z registru vzorků Revmatologického ústavu. Monocyty budou izolovány z krve a synoviální tekutiny, synoviální fibroblasty a chondrocyty budou izolovány z příslušných tkání. Anotace II: Protein FABP4 bude analyzován v séru, synoviální tekutině, synoviální membráně a hyalinní chrupavce. K analýze budou použity metody imunohistochemické, komerčně dostupný ELISA kit, Western blot a genová exprese. Extracelulární úloha FABP4 bude studována pomocí stimulačních experimentů na liniích monocytů, synoviálních fibroblastů a chondrocytů. Studován bude vliv FABP4 na expresi genů podílejících se na patogenezi revmatických onemocnění. Anotace III: Intracelulární úloha zvýšeně exprimovaného FABP4 buňkami kloubního kompartmentu bude hodnocena pomocí genové interference. Bude hodnocen i vztah FABP4 k zánětlivému stavu, aktivitě a závažnosti onemocnění