Práva a povinnosti pacienta

Ve smyslu zákon č. 372/2011 Sb. mají pacienti právo nahlížet do své ZD (u osob mladších 18 let nebo u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům mají toto právo jejich zákonní zástupci). Pokud o to pacient požádá, ošetřující lékař, službu mající lékař (dále jen „lékař“) mu zprostředkuje nahlédnutí do ZD v přítomnosti pověřeného zaměstnance RÚ. Žádosti pacienta je nutno vyhovět bez zbytečného odkladu, její vyřízení však nesmí narušit provoz oddělení, zejména péči o ostatní pacienty. Z informací, které se pacientovi předkládají, se tento nesmí dozvědět údaje o třetí osobě. Pacienti nejsou oprávněni cokoli ze své ZD vyjímat. V případě, že mají zájem, pověřený pracovník se souhlasem lékaře oddělení zajistí kopii celé ZD nebo její části, a to na náklady pacienta. O nahlížení a pořízení kopie se provede zápis, který vloží do ZD. Úhrada se nevyžaduje v případech, kdy vydání kopie ZD, či její části, se uskutečňuje jako předání informací praktickému lékaři pro zajištění návaznosti v poskytování zdravotní péče. Do ZD vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie níže uvedení:
1) sám pacient, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník;
2) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba;
3) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., popřípadě další osoby určené pacientem,v rozsahu stanovené, dle ustanovení § 65 zákona č. 372/2011 Sb., ale tyto postupy nesmí narušit
poskytování zdravotních služeb.
Výše uvedené osoby mohou o nahlížení požádat prostřednictvím vyplněného formuláře zaslaného poštou nebo DS. O nahlížení a pořízení kopie, po ověření totožnosti žadatele, se provede zápis a vloží se do ZD.

(Výňatek ze Sm–Z001/14  Vedení zdravotnické dokumentace)