Granty 2011

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
NT 12437-5 Optimalizace výsledků biologické léčby revmatoidní artritidy v praxi prof. MUDr. K.Pavelka, DrSc.
1.6.11 – 31.12.2015
NT 12438 -4 Klinický a prognostický význam detekce BAFF ( B-cell activating factor) a jeho receptorů u idiopatických zánětlivých myopatii. MUDr.O.Kryštůfková, Ph.D.
1.6.11 – 31.12.14
NT 12440 -4 IL-35, nový cytokin v patogenezi systémových revmatických onemocnění MUDr.M.Filková, Ph.D.
1.6.11 – 31.12.14
NT 12452 -4 Význam micro (mi) RNA v etiopatogenezi myozitidy a využití expresního profilování miRNA ke sledování aktivity onemocnění prof.MUDr. J.Vencovský,DrSc.
1.6.11 – 31.12.14

NT 12437-5 Optimalizace výsledků biologické léčby revmatoidní artritidy v praxi

Nezbytným nástrojem hodnocení bezpečnosti a účinnosti léčby v reálné klinické praxi jsou observační studie založené na analýzách klinických registrů a databází. V našem projektu se zaměřujeme na vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti biologické léčby revmatoidní artritidy (RA) analýzou dat z národního registru biologické léčby ATTRA. Komplementárním projektem je analýza prospektivní kohorty pacientů s RA sledovaných v Revmatologickém ústavu pomocí protokolem řízené monitorace v rámci výzkumné databáze DYNAMO-RA (DYNAmická MOnitorace-RA). Součástí projektu je zhodnocení přínosu ultrazvukového sledování pomocí standardizovaného nástroje (German US-7 score), validizace české verze multidimensionálního dotazníku zdravotního stavu (MDHAQ) a posouzení přínosu některých perspektivních biomarkerů (Calprotectin, MMP-3, IL-6) pro monitoraci léčebné odpovědi a stratifikaci pacientů pro jednotlivé léčebné strategieNT 12438-4 Klinický a prognostický význam detekce BAFF ( B-cell activating factor) a jeho receptorů u idiopatických zánětlivých myopatii

a) Kvantitativní analýza sérových hladin BAFF (B cell activating factor of the TNF family) a exprese jeho receptorů (BAFF-R,TACI a BCMA) na imunologicky relevantních buňkách periferní krve a svalových infiltrátů v patogenetickém mechanizmu idiopatických zánětlivých myopatií ve vztahu k aktivitě onemocnění. b) Zhodnocení vztahu SNPs v promotorové oblasti BAFF genu k diagnóze a k hladině BAFF proteinu, s posouzením míry korelace mezi rizikovou alelou (genotypem) HLA-DRB1*03 a těchto polymorfismů (HLA matched case-control study). c) Posouzení vlivu standardní terapie na hladiny BAFF a exprese jeho receptorů a stanovení prediktivní hodnoty všech zkoumaných parametrů pro riziko vývoje symptomatické hypogamaglobulinemie při terapii glukokortikoidy. d) Zhodnocení možného využití těchto vyšetření k vytipování případných kandidátů na B-depleční, nebo BAFF blokující terapii mezi nemocnými s nedostatečnou odpovědí na standardní léčbuNT 12440-4 IL-35, nový cytokin v patogenezi systémových revmatických onemocnění

IL-35 je nedávno objevený cytokin z rodiny IL-12 s doposud neznámou funkcí u člověka. Naše zjištění zvýšené koncentrace IL-35 v synoviální tekutině, korelace IL-35 s aktivitou nemoci u pacientů s RA a prozánětlivý mechanismus působení tohoto cytokinu jsou celkem nové. Proto je naším cílem analyzovat hladiny IL-35 v séru na větším souboru pacientů s RA a u dalších systémových revmatických onemocněních, zkoumat vztah IL-35 k aktivitě nemoci a ostatním příznakům, které jsou asociované s autoimunitními nemocemi. Zvláštní pozornost bude věnována studiu role IL-35 v patogenezi chronického zánětu a následného poškození tkáně, jako i expresi IL-35 v revmatoidní synoviální výstelce, ve svalových a kožních biopsiích u pacientů s idiopatickou zánětlivou myopatiía se systémovou sklerodermií. Tento projekt by měl určit roli IL-35 v patogenezi zánětu u RA a objasnit, jestli se jedná o funkci specifickou pro RA nebo obecnou, která řídí mechanismus chronického zánětu.NT 12452-4 Význam micro (mi) RNA v etiopatogenezi myozitidy a využití expresního profilování miRNA ke sledování aktivity onemocnění

Identifikace disproporcionálně exprimovaných miRNA v periferních krevních buňkách a ve svalových buňkách u pacientů s polymyozitidou a dermatomyozitidou za účelem zjištění jejich podílu na patogenezi onemocnění. Využití kvantitativního stanovení abnormálně produkovaných miRNA k hodnocení onemocnění, jeho aktivity a prognózy