Výběrová řízení

Revmatologický ústav (RÚ) má zřízen profil zadavatel, kde zveřejňuje veřejné zakázky na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V REŽIMU ZÁKONA Č. 134/2016 Sb. v platném znění

Nový profil zadavatele: od 19. 7. 2018:
adresa: https://nen.nipez.cz/profil/revmatologickyustav (Národní elektronický nástroj)

Původní profil zadavatele: do 18. 7. 2018
adresa: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilrevma (Tender arena)

Oznamování a ukončování zakázek:
adresa: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/,

2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU, popř. podlimitní zakázky (VZMR)

RÚ využíval do 18. 7. 2018 elektronické tržiště TENDERMARKET
adresa: https://www.tendermarket.cz/common/profilList.seam

od 19. 7. 2018 využívá NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ adresa: https://nen.nipez.cz/profil/revmatologickyustav

Smlouvy uzavřené RÚ jsou zveřejněny u konkrétních zakázek a dále v REGISTRU SMLUV dle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Na smlouvy na poskytování zdravotní péče (podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění) poskytl RÚ souhlas ke zveřejnění všem zdravotním pojišťovnám a tyto jsou zveřejněny na webových stránkách zdravotních pojišťoven – viz webové stránky jednotlivých ZP.