Ochrana osobních údajů

Úvod

 

Účelem zveřejněných informací o ochraně osobních údajů je Vás přehledně a srozumitelně seznámit se způsobem nakládání s osobními údaji v Revmatologickém ústavu, státní příspěvkové organizaci (dále jen RÚ), a to v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Základní povinností RÚ jako správce a zpracovatele osobních údajů je chránit osobní údaje tak, aby nedošlo k jejich úniku, ztrátě nebo zneužití.

V RÚ se jedná především o osobní údaje pacientů, pacienty určených osob, zaměstnanců, návštěvníků, obchodních partnerů aj., a to jak v elektronické (např. nemocniční a laboratorní informační systémy, personální systémy, datová úložiště, kamerové záznamy atd.), tak i papírové podobě (např. kartotéky, zdravotní dokumentace, smlouvy, platební operace, kopie dokladů atd.).
Přiměřeně jsou údaje obsažené v dokumentu Privacy policy použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými službami pro tyto subjekty:
· – rodinné příslušníky pacientů;
· – osoby blízké nebo mající přístup k informacím o zdravotním stavu a zdravotnické dokumentaci;
· – zmocněnci či zákonní zástupci našich nezletilých pacientů;
· – zaměstnance, jak současné, tak i minulé a budoucí;
· – opatrovníci právně nezpůsobilých osob;
· – účastníci prováděných platebních transakcí;
· – osoby vkládající hotovost na pokladně;
· – jiné dotčené osoby, (např. externí dodavatelé, studenti, účastníci školení nebo vzdělávacích programů, uživatelé služeb, spolupracujících osob apod.).

Kompletní znění GDPR v českém překladu jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ naleznete zde.Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

  • Poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů.
  • Monitorování souladu s nařízením a dalšími předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany OÚ.
  • Spolupráce s dozorovým orgánem.
  • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

Václav Kortán
Tel.: 734 463 893
E-mail: poverenec-dpo(@)revma.cz

PRIVACY POLICY